יום ג', ט’ באייר תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת לוח פעילויות וארועים תמונות מחיי ביה"ס חדר מורים

1. קישור למסמכי המדיניות ולחוזר מנכ"לhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/InternetBatohach/MeydaPirsumim/nohly_tykshoret.htm 2. קישור לחומרים רבים שארוגנו באתר מנהל מדע וטכנולוגיה.http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/InternetBatohach/horim.htm